Produkujeme ekologickú
elektrickú energiu

Elektráreň na biomasu v Topoľčanoch

Tepelné hospodárstvo Topoľčany

V roku 2011 začala elektráreň na biomasu v Topoľčanoch produkovať ekologickú elektrickú energiu. Okrem nebytových priestorov zásobuje takmer 8500 topoľčianskych domácností teplom, vyrobeným z obnoviteľných zdrojov a lacnejším ako zo zemného plynu. Elektráreň na biomasu v Topoľčanoch je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku.

Použité rakúske technológie umožňujú kombinovanú, vysoko účinnú výrobu elektrickej a tepelnej energie na báze obnoviteľného zdroja a predstavujú technickú špičku v Európe. Investorom a prevádzkovateľom elektrárne na biomasu je spoločnosť TEHO TOPOĽČANY, s.r.o. Kontinuálne meranie v súčastnosti preukazuje, že prevádzka elektrárne neprodukuje nadnormatívne znečistenie, čím jej bol potvrdený status trvalej prevádzky.

Špičková technológia

Rakúske technológie, použité v elektrárni na biomasu sú špičkou vo svojej oblasti,ich dodávateľom je firma RIEGLER & ZECHMEISTER GmbH, ktorá už 20 rokov vyvíja vysoko moderné kotlové zariadenia pre tepelné elektrárne a elektrárne na biomasu. Distribúciou a predajom tepelnej energie vyrobenej v elektrárni na biomasu v Topoľčanoch sa zaoberá dcérska spoločnosť Toma s.r.o., ktorá má uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestom do roku 2031.

Spoločnosť garantuje odberateľom tepla cenu, ktorá je o 10% nižšia ako cena tepla produkovaná spaľovaním zemného plynu.

Štruktúra centrálneho zásobovania teplom v Topoľčanoch

Mesto Topoľčany

Vlastník CTZ a primárnej DS

TEHO Topoľčany s. r. o.

Vlastník Kogeneračnej jednotky, výrobca tepla a elektrickej energie

Toma s. r. o.

Správca tepelného hospodárstva mesta. Odberateľ a distribútor tepla.

Koneční odberatelia tepla

Možní noví odberatelia tepla

Vybrané technické údaje a parametre
kogeneračnej jednotky

 • spracuje ročne cca 100 000 m3 drevnej hmoty – čo predstavuje dennú spotrebu 12 – 15 kamiónov dreva
 • tepelný výkon zariadenia je 28 MW, vyrobí a dodá cca 200 000 – 250 000 GJ tepla ročne pre svojich zákazníkov,
 • elektrický výkon je 8 MW, ročne vyrobí 65 000 MWh elektrickej energie
 • 2 filtrovacie systémy zachytávajú popol:
  – v prvom sa zbiera popolček, ktorý je ešte raz spálený
  – v druhom sa zachytávajú mikroskopické častice
 • popol sa môže použiť ako hnojivo v poľnohospodárstve
 • Garantovaná v palive t.j. kotlov je 87 % a účinnosť turbíny použitej na výrobu elektriny je 78-80 % účinnosť energetickej premeny tepla
 • bolo vytvorených 13 stálych pracovných miest, obnoviteľné zdroje navyše na rozdiel od konvenčných zdrojov majú dlhšiu životnosť a nie sú ohrozené vyčerpaním zdrojových surovín. Majú dlhodobejšiu perspektívu.
 • dodávka tepla správcovi tepelného hospodárstva mesta v cene, ktorá je trvale nižšia (cca 10%), ako cena plynu potrebná na výrobu tepla. Na prvý pohľad vysoká cena elektriny z OZE oproti konvenčným zdrojom je teda len vec pohľadu, transparentnosti, férovosti otvoreného trhu a najmä priorít politiky mesta … predstavuje v súhrne sumu cca pol milióna Eur ročne
 • vybudovanie KGJ na biomasu v meste Topoľčany pokrýva potreby tepla ( kúrenie a ohrev vody ) celého mesta – pôvodný zdroj na báze plynu je len ako záložný zdroj CTZ

Výstavba elektrárne na
biomasu v Topočanoch

Samotná výstavba začala v júni 2010, generálnym dodávateľom stavby bola firma URBAS GmbH. V polovici októbra 2010 boli ukončené montáže technológie a na elektrárni začali prebiehať individuálne skúšky jednotlivých prvkov technológie. Do konca roku 2010 sa s prestávkami testovalo pripojenie na existujúce primárne tepelné rozvody spoločnosti Toma s.r.o. Začalo sa postupné nahrádzanie výroby tepla zo zemného plynu.

Taktiež sa začalo pripájanie turbíny s generátorom a prebiehali skúšky dodávok elektrickej energie do distribučnej siete ZSE, a.s. Na jar 2011 bola zahájená skúšobná prevádzka, počas ktorej prebiehali povinné emisné merania a synchronizácia dodávok elektrickej a tepelnej energie. Avšak už od januára 2011, v zmysle zmluvného záväzku investora, cena tepla pre obyvateľov mesta napojených na rozvody Toma s.r.o. bola o 10% nižšia, ako bola odsúhlasená cena pre rok 2011 pri výrobe tepla na báze zemného plynu. Okrem samotnej stavby budovy a sprevádzkovania technológie súčasťou diela bolo aj vybudovanie teplovodnej prípojky, ktorým sa prevádzka pripojila na existujúce primárne potrubie.

To bolo spojené s rozkopávkami v meste, pričom sa však investor zaviazal uviesť cesty i chodníky do pôvodného stavu, resp. aj vynoviť ich v plnom profile.

TEHO Topoľčany s. r. o.
Staré Grunty 7A,
Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04

IČO: 51858584
DIČ: 2120808492
IČ DPH: SK2120808492

Ing. Jiří Šmíd
Konateľ
tel: +420 608 735 526
e-mail: j.smid@volny.cz

Ing. Jaroslav Hanzely
Riaditeľ
tel: +421 917 639 305
e-mail: hanzely@tehotopolcany.sk

Prevádzka:

TEHO Topoľčany s. r. o.
Pivovarnícka 4829
955 01 Topoľčany

Tel.: +421 915 757 360
E-mail: prevadzka@tehotopolcany.sk
GPS: N48°33´58.0´´ E018°11´28.7´´

Ing. Miloš Vajda
Vedúci prevádzky